︎
SEARCHING SOMETHING 2021

Kiev 88 I EXA 1C I Kodake Gold 200 I ILFORD HP5+Urlaub in Deutschland 2020

Praktica MTL 5b I Kodake Tri-X 400 I FOMAPAN (abgelaufen)

Lockdown März 2020

Praktica MTL 5b I Ilford Delta 100
Dancefloors On Film 2018-2019

Praktica MTL 5b I Olympus Mju i I Agfa APX 400 I Agfa APX 100New York City 2019

Praktica MTL 5b I Canon AE-1 I Olympus Mju i I Illford Delta 100 I Illford HP5+
Portugal 2019

Praktica MTL 5b I Olympus Mju i I Illford Delta 100 I Fomapan 400
Netherlands 2015

Praktica MTL 5b I Illford HP5+

London is a very big town 2016
Canon EOS I Illford HP5+© SOPHIE VALENTIN, 2021

Mark